Hudební olympiáda ČR 2022

Poslední únorový víkend bylo možné zaznamenat v okolí Gymnázia a hudební školy hlavního města Prahy (GMHS) zvýšený pohyb mladých hudebníků. Tento jev lze vysvětlit velmi snadno. Dne 26. 2. 2022 se konal již 3. ročník Hudební olympiády ČR, kterou pořádá Společnost pro hudební výchovu ČR ve spolupráci s Katedrou HV PedF UK Praha a GMHS. Hlavním cílem olympiády je umožnit dětem se zájmem o hudbu v nejširším smyslu slova setkání se svými vrstevníky, vzájemně se inspirovat a v neposlední řadě prezentovat své skladby a písně. I tentokrát byli soutěžící rozděleni do dvou kategorií podle věku (12–15 let a 16–19 let), novinkou však bylo zohlednění skutečnosti, zda dotyčný navštěvuje ZUŠ či nikoliv. Soutěžní disciplíny byly dvojího druhu: tedy neveřejné části – vědomostní
a poslechový kvíz + zkouška z rytmu a intonace, a velmi posluchačsky oblíbené veřejné
(a letos poprvé i formou streamu): zpěv písně v českém (popř. slovenském) jazyce
a koncertní provedení vlastní předem připravené skladby. Jak uvedl moderátor Martin Herrmann, zejména poslední disciplína je vlastně královnou a vyvrcholením celé hudební olympiády.

O přivítání soutěžících, odborné a studentské poroty i korepetitorů, pedagogů, rodičů a dalších podporovatelů se postarali studenti GMHS se směsí několika dvojhlasých písní za klavírního doprovodu. Poté již přišla na řadu první disciplína. Pro nesoutěžící se
v téže době konal připravený doprovodný program, workshop pod vedením zkušeného perkusisty a hudebního lektora Tomáše Kerla s využitím kartonových cajonů vyrobených speciálně pro HudOl ČR 2022. Vzhledem k vysokému počtu soutěžících bylo nutné pěvecký koncert rozdělit na dva současně probíhající. I v tomto roce bylo možné vyslechnout písně lidové i umělé, vesměs za doprovodu klavíru. Po obědové pauze se konala zkouška z rytmu a intonace, paralelně s ní probíhalo setkání s hudebním skladatelem, pedagogem
a popularizátorem hudby (za toto získal v roce 2021 Cenu Jaroslava Herdena) Lukášem Hurníkem.

Vrcholem soutěže byl již zmiňovaný odpolední koncert autorských skladeb. V rámci obou kategorií žáci a studenti přednesli díla instrumentální i vokálně-instrumentální, někdy sólově, jindy s korepetitory (ať už svými kamarády či pedagogy) popř. s doprovodem ze záznamu. Nejčastěji zaznívaly skladby klavírní a zpěv s klavírem. Zpestřením byla dílka pro trumpetu nebo hoboj, nechybělo populární ukulele a kytara. Asi největší pozornost vzbudilo složení klavír, housle a metalofon, pro toto uskupení složila skladbu v mladší kategorii Anežka Jiřičková. Některé názvy posluchače rovnou směrovaly, jiné dávaly prostor fantazii (Proměnné, To místo, Aleatorická studie, Na výletě se psem a babičkou,

Vzpomínka na první lásku). I tentokrát jsme se přesvědčili o tom, že všichni soutěžící jsou hudebně velmi nadaní a skladatelsky zdatní a také, že se tato disciplína velmi obtížně hodnotí. Asi nejsilnějším momentem ovšem byl po koncertu autorských skladeb společný zpěv všech účinkujících, poroty odborné i studentské i řady posluchačů. Ti všichni přednesli na pódiu za klavírního doprovodu prof. Jiřího Holubce ukrajinskou hymnu, kterou dopoledne spontánně nacvičili. Po tomto gestu vyjádření solidarity se slova ujal předseda SHV ČR PaedDr. Jan Prchal, který zmínil mimo jiné důležitou roli pospolitosti společnosti ve všech ohledech, i nezastupitelnou úlohu hudby v životě nás všech. Znovu vyzdvihl rodiče i pedagogy všech soutěžících, bez kterých bychom těžko mohli zažít tak inspirativní hudby plný den. Připomněl také, že „soutěž je sice kláním, ale především příležitostí k hudebnímu setkání těch, komu hudba a muzicírování přináší radost“.

Posledním bodem před vyhlášením výsledků bylo jako již tradičně vystoupení někoho, kdo rozproudí zábavu a přitom udrží publikum napjaté a natěšené. Tohoto úkolu se letos zhostil jeden z písničkářů mladé generace, Michal Horák, který „otevíral“ 2. ročník HudOl ČR v roce 2020 a stal se Objevem Českého slavíka 2021. Svou úlohu splnil podle reakcí nadšeného publika znamenitě.

Poté již přišlo na řadu tolik očekáváné vyhlášení výsledků celodenního klání. Tohoto ročníku se nakonec zúčastnilo celkem 23 žáků a studentů z celé republiky, z toho
17 v mladší kategorii! Absolutním vítězem celé olympiády se stal student GMHS Semjen Yakimov (15 let), který si odnesl i mimořádné ocenění za nejlepší skladbu. Za ním se umístila Anežka Jiřičková (13 let) z téže školy. Oba byli oceněni i jako nejlepší při zvládnutí zkoušky z intonace a rytmu. Další místo v rámci zlatého pásma patří letos Dominiku Timárovi (15 let) opět z GMHS. Nejlepší umístění v kategorii starších získala studentka Střední pedagogické školy v Kroměříži Eliška Martinková (18 let). Všichni výše uvedení budou vysláni jako reprezentanti ČR na Mezinárodní hudební olympiádu konanou letos
v Ljublani. Mimořádné ocenění poroty za nejlepší zpěv připadlo Matěji Brožovi (14 let) a za nejlepší test Ondřeji Bukovi (15 let) – oba ze ZŠ s rozšířenou HV v Teplicích. Jejich pedagogem je Mgr. Jiří Brynda, který získal speciální cenu odborné poroty za dlouhodobou podporu a přípravu studentů na hudební olympiády. Všichni soutěžící si odnesli výše zmíněné kartonové cajony z edice HudOl ČR 2022, další hodnotné ceny dle umístění
v jednotlivých pásmech. Kompletní výsledky naleznete na www.hudebniolympiada.cz.

Doplňme, že odborná porota letos hodnotila ve složení: Rafaela Drgáčová, Jiří Holubec, Lukáš Hurník, Jiřina Jiřičková, Miloš Kodejška, Tomáš Krejča, Jan Prchal, Jaromír Synek, Alena Tichá a Jakub Waldmann. Studentská porota, která opět svým hodnocením motivovala mladé talenty, čítala tentokrát 12 posluchačů katedry hudební

výchovy Pedf UK Praha. Důležitými partnery a sponzory, bez jejichž laskavé podpory by nebylo možné hudební olympiádu uskutečnit, byly subjekty: Česká filharmonie, Český Rozhlas – Vltava, DISK Multimedia, Eurytmie, GMHS, časopis Hudební výchova, Katedra HV PedF UK Praha, Kytary.cz, Pedagogická fakulta UK Praha, PETROF, spol. s r. o., PETROF Gallery, Plastika a. s., Popmuseum, Reneta Music, Swingový festival Jardy Marčíka, Tamburína s. r. o. a ZUŠ OPEN festival.

Mgr. Eliška Mejvaldová – za SHV ČR