2022 Lublaň

The 5th International Music Olympiad, hosted by the University of Ljubljana in Slovenia, took place from 2 to 6 May 2022. The competition, intended for versatile musically gifted children and youth, had its Czech representation. There were two winners of the Czech round of the competition and two other finalists. This year’s International Music Olympiad was held online. It offered once again a space for musical expression of young people and brought motivation to meaningfully fulfill the content of music education. The paper describes the course of this competition with its unusual and beneficial format for motivating future versatile musicians.

Ve dnech 2. až 6. května 2022 hostila Hudební akademie University of Ljubljana 5. ročník soutěže Mezinárodní hudební olympiáda. Soutěž, do které své zástupce vyslala také Česká republika, proběhla po čtyřleté odmlce v online podobě a za účasti sedmi evropských zemí Litvy, Lotyšska, Estonska, Slovinska, Polska, České republiky a Kypru. Soutěžní klání, které je možné si představit jako jakýsi hudební víceboj, je určeno všestranně hudebně nadaným dětem a mládeži a probíhá podle regulí sestavených týmem hudebních pedagogů vždy po jednom zástupci země, která se soutěže účastní. Zde má své zastoupení i Česká republika, která na mezinárodní hudební olympiádě participovala již počtvrté. Výše uvedené země pořádají národní kola soutěže, což je také podmínka pro dlouhodobé připojení se k tomuto projektu. Zároveň prostřednictvím svých delegátů v rámci komité mezinárodní hudební olympiády diskutují o podobě a smysluplné náplni soutěže, stejně jako v obecnějším měřítku o propagaci hudební výchovy a zdůrazňování jejího nesporného významu ve vzdělávání v kontextu jednotlivých zemí. Hudební olympiáda si klade za cíl nejen nabídnout prostor mladým lidem k setkávání se v evropském prostoru, ale také zvyšovat povědomí široké veřejnosti o důležitosti plnohodnotného postavení hudební výchovy v systému vzdělávacích soustav a zdůrazňovat význam hudební výchovy jako prostoru pro rozvoj osobnosti mladých lidí.

Hudební olympiáda je určena žákům a studentům všeobecných škol ve dvou věkových kategoriích. Mladší kategorie sdružuje soutěžící ve věku 12 až 15 let, starší kategorie 16 až 19 let. V mezinárodní hudební olympiádě jde o to prezentovat a postavit vedle sebe motivované a hudebně nadané děti a mládež z různých zemí, kteří se nevěnují pouze osvojování si instrumentálních nebo pěveckých dovedností, ale hudba a hudební kultura je zajímá v širším měřítku a souvislostech. Soutěžící patří mezi vítěze a finalisty národních hudebních olympiád a na mezinárodní soutěži prezentují hudební kulturu, která je jim blízká a ze které vycházejí. Obdobně jako ve svých zemích, i v kole mezinárodním soutěžící absolvují veřejnou soutěžní disciplínu zpěv, neveřejný teoreticko-poslechový test a prověrku intonačních a rytmických dovedností, resp. zpěv či hru z listu, a koncertní předvedení své vlastní skladby.

Poprvé se mezinárodní hudební olympiáda uskutečnila v roce 2012 v Estonsku. Vždy s dvouletým odstupem následovala soutěžní klání v Lotyšsku, Litvě a následně opět zpět v Estonsku. Před dvěma lety měla soutěž proběhnout na Kypru, nicméně pandemické okolnosti způsobily, že se soutěž nakonec neuskutečnila. Letošní soutěž pod slovinskou taktovkou byla ze zřejmých důvodů  a s ohledem na dlouhodobé plánování akce připravena a realizována distančně. Protože se, jak již bylo zmíněno, neměli soutěžící možnost v letošním roce společně prezenčně potkat, organizátoři soutěže výjimečně odstoupili od konání rytmické a intonační prověrky, neboť realizace této disciplíny v online prostoru se nejevila jako smysluplná. S ohledem na zavedenou praxi, kdy pořádající země připravuje úlohy testu a přirozeně se může v otázkách dotknout souvislostí týkajících se její vlastní hudební kultury, byly soutěžícím přibližně měsíc před uskutečněním soutěže nabídnuty studijní materiály, které jim umožňovaly seznámit se s čelními představiteli slovinské hudby a slovinskou hudbou obecně.

Během soutěžního týdne byly nejprve porotě, a posléze všem zájemcům, zpřístupněny soutěžní video nahrávky a záznam notového zápisu vlastní skladby. Porota měla dále k dispozici průvodní texty soutežících, které obsahovaly informace o hudebním směřování mladých soutěžících, stejně jako stručný popis zvolené libovolné písně v jazyce soutěžícího a popis jeho autorské skladby. Soutěžící organizátorům do určeného data zaslali svá natočená pěvecká vystoupení a nahrávku provedení vlastní skladby a následně v soutěžním týdnu absolvovali online test. Ten vyplňovali v přesně stanoveném časovém rozmezí a pod dohledem odborné poroty.

Tak jako v předešlých ročnících i letos, si soutěžící sami volili písně, které jim jsou blízké, které mají rádi. Obdobně vlastní skladby nebyly kromě časového limitu, který byl tři minuty, omezeny jakýmkoli zadáním. Některé skladby byly určené pro sólového interpreta, jimž byl soutěžící, jiné prezentovaly klasické i méně obvyklé nástrojové obsazení. Na soutěži nechyběla ani skladba pro komorní sbor nebo školním orchestrem.  Na základě souhrnu bodů ve všech disciplínách porota na při slavnostním zakončení soutěže, které proběhlo na platformě ZOOM, vyhlásila vítěze obou zmíněných věkových kategorií.

Českou republiku v letošním ročníku mezi celkově třiatřiceti účastníky mezinárodního kola reprezentovali mezi devatenácti soutěžícími v 1. kategorii tři zástupci Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy, ZUŠ (dále GMHS). Těmi byli SemjenYakimov, absolutní vítěz únorové Hudební olympiády ČR, a Anežka Jiřičková a Dominik Timár, finalisté téže soutěže. Ve druhé, starší kategorii hájila mezi čtrnácti soutěžícími české barvy Eliška Martinková z Kroměříže. Účast Elišky Martinkové, vítězky 2. kategorie Hudební olympiády ČR, stejně jako i jejich tří mladších kolegů, finančně podpořila Společnost pro hudební výchovu ČR, která organizovala za podpory GMHS a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy právě české kolo této soutěže.

Čeští zástupci se na mezinárodní scéně neztratili. Všichni se umístili v krásném bronzovém pásmu, které jim přiřknula desetičlenná mezinárdní porota v čele se slovinským skladatelem Nedadem Firštem. Semjen Yakimov (15 let) výrazným způsobem zaujal porotu svojí skladbou pro sólový klavír Anxiety, když při hodnocení mu byla několikrát navržena nejvyšší možná známka. Dominik Timár (15 let)  na soutěži představil svoji Sonátu po violu a klavír. Pro potřeby soutěže svoji kompozici musel zkrátit. Její interpretace spolu se spolužákem s gymnázia byla nicméně výborná. Také on, stejně jako Anežka Jiřičková (13 let) a její skladba Plynutí času pro klavír, housle a metalofon, byli v dílčí disciplíně vlastní skladby hodnoceni velmi kladně. Anežka získala i dvě nejvyšší známky od porotců v dílčí disciplíně zpěvu. Také Eliška Martinková (17 let) ve starší kategorii porotu svým vystoupením na soutěži zaujala. Svoji skladbu That place interpretovala spolu se svými dvěma spolužačkami, které její zpěv a hru na klavír doprovodily hrou na housle a kytaru.

Distančně pojatá soutěž, která kombinuje aktivní interpretační a teoretické disciplíny, přirozeně nemůže plnohodnotně nahradit bezprostřední koncertní a soutěžní atmosféru a setkání mladých lidí a poroty. I přestu tuto skutečnost mohli zúčastnění prostřednictvím zaslaných nahrávek zažít rozmanitá hudební vystoupení a pocítit radost z pestrosti hudebních vyjádření mladých lidí, kteří mají rádi hudbu a předávají tuto radost díky její interpertaci dál. Průběh soutěže byl pečlivě připraven, několika měsíční konzultace komité mezinárodní hudební olympiády se zúročily. Soutěž doprovázela olympijská fanfára, kterou si soutěžící poslechli před psaním testu a po jeho skončení, a také hymna soutěžního klání, jenž se společně zazpívala při závěrečném ceremoniálu. Letošní mezinárodní hudební olympiáda navázala, navzdory své online podobě, důstojně na předchozí ročníky, a umožnila pokračovat v nastavené tradici této soutěže. Po skončení předala hlavní organizátorka soutěže pomyslného olympijského dřevěného koně, symbol soutěže, do rukou příštích organizátorů. 6. ročník mezinárodní hudební olympiády bude hostit Kypr.

Veškeré záznamy vystoupení jsou dostupné na YouTube kanále letošní mezinárodní hudební olympiády na: https://www.youtube.com/channel/UC3H8ZQ83ugNNBIjw43Je2ow/videos a na webu soutěže https://www.imuo2022.com je také možné si prohlédnout notové zápisy vlastních kompozic zúčastněných soutěžících.

Jiřina Jiřičková